DMRI Pork Profit™

DMRI ha creat un conjunt de serveis i eines de software que us ajudaran a aprofitar els avantatges que amaga la cadena de valor del porc.

A la indústria càrnia la creació de valor depèn del grau en què la cabanya porcina encaixa amb les vendes:

  • Tenint en compte la meva cabanya porcina, la cartera de productes que ofereixo està formada per la combinació més rendible?
  • Tenint en compte el que demana el mercat, la meva oferta de productes porcins permet maximitzar els beneficis?
  • Tenint en compte els meus porcs i el mercat, com puc gestionar les canals de manera òptima per maximitzar el benefici?

Deixeu que els experts de DMRI us ajudin a trobar respostes a aquestes preguntes amb el seu complet catàleg de serveis:

DMRI Pork Profit™ - Pig Purchasing

Compra òptima de porcs

Per a qualsevol empresa porcina, tant si produeix els seus propis porcs com si els compra al mercat, els sistemes online de control de canals són una potent eina que li permet obtenir el valor més alt de la seva cabanya en funció dels mercats que vol abastir.

Per exemple, una millora d'un 1% en el LMP (percentatge de carn magra) sol representar un benefici de 0,015 EUR/kg de canal.

Un 'Model de rendiment' consisteix en un conjunt d'equacions que relaciona el marge de l'empresa amb les variables mesurades d'un determinat tipus de porc i d'una determinada gamma de productes i especificacions. Aquestes equacions donen informació objectiva sobre com aconseguir que els porcs siguin els idonis per produir els productes finals i són la base del servei.

Per obtenir aquestes equacions, en col·laboració amb el personal pertinent de l'empresa i sota la supervisió dels carnissers experts de DMRI, es fan nombroses proves de tall en un conjunt representatiu de porcs.

El servei de Compra de porcs de DMRI transforma les equacions obtingudes del Model de rendiment en criteris de pagament a mida i comprensibles. Amb aquestes dades el mòdul flexible de software, que recopila la informació que necessita i les mesures del sistema de traçabilitat, calcula el pagament per lot.

El software inclou una potent eina d'intel·ligència empresarial (BI) que permet oferir als proveïdors la informació i les avaluacions comparatives adients.

Tot seguit s'indiquen la metodologia i el pla de treball del servei de Compra de porcs de DMRI:

Cal tenir en compte que el servei de Compra de porcs de DMRI utilitza el mateix Model de rendiment que el servei de Processament de porcs de DMRI, de manera que es poden combinar en un mateix projecte (les fases 1 a 6 serien les mateixes).

DMRI Pork Profit™ - Pork Sorting

Processament de porcs

L'optimització de l'ús de les canals no és altra cosa que ajustar els requisits de qualitat a les característiques de les canals per tal de maximitzar el valor total de les canals.

L'experiència de DMRI permet establir que un ús òptim genera un augment de facturació del 7% respecte d'un ús aleatori.

Un 'Model de rendiment' consisteix en un conjunt d'equacions que relaciona el marge de l'empresa amb les variables mesurades d'un determinat tipus de canal i d'una determinada gamma de productes i especificacions. Aquestes equacions donen informació objectiva sobre com aconseguir que les canals siguin les idònies per produir els productes finals i són la base del servei.

La cabanya de porcs disponible, les equacions del Model de rendiment, el pla de producció i les restriccions que introdueixen els requisits de qualitat formen un problema de programació lineal entera en què el benefici és la variable que cal maximitzar.

El software i el servei de Processament de porcs de DMRI resol aquest problema d'optimització amb un potent simulador que permet provar les diferents possibilitats i tenir un coneixement a fons dels criteris de processament.

Amb les dades dinàmiques de processament, el software, en comunicació amb el nivell MES, crea els diferents grups de canals que s'associaran als plans de producció existents i determinaran com s'utilitzarà cada grup per produir els diferents productes.

Tot seguit s'indiquen la metodologia i el pla de treball del servei de Processament de porcs de DMRI:

Cal tenir en compte que el servei de Processament de porcs de DMRI utilitza el mateix Model de rendiment que el servei de Compra de porcs de DMRI, de manera que es poden combinar en un mateix projecte (les fases 1 a 6 serien les mateixes).

DMRI Pork Profit™ - Pork Pricing

Tarificació preu cos de productes

Un sistema sòlid de costos i tarifes és la base de les decisions que pren el Departament Comercial. Permet maximitzar els beneficis gràcies a una cartera de productes òptima.

Un sistema d'aquest estil comença amb el preu setmanal de la canal, que es transforma en 'preus d'equilibri' –el preu mínim al qual es pot vendre un producte per obtenir un resultat homogeni– de tots els articles de venda possibles bo i afegint-hi els costos associats i introduint-hi criteris de partició constants obtinguts a partir de proves de tall estàndard.

L'objectiu del servei i del software és que l'empresa disposi dels coneixements per utilitzar el model i de l'eina estratègica completa que li permeti:

  • Controlar i monitoritzar el rendiment.
  • Preveure els beneficis de vendes.
  • Comparar objectivament les opcions de venda.
  • Fixar el preu de venda de nous productes.
  • Determinar la rendibilitat de la cartera de productes, inclosos els clients, els canals de venda, etc.

Tot seguit s'indiquen la metodologia i el pla de treball del servei de Tarificació de porcs de DMRI:


Descarrega el tríptic informatiu